top of page
הלוואות זעירות
  • ההלוואות עבור הקמה או הרחבה של עסק זעיר. 

  • התוכנית מופעלת בשיתוף עם בנק הפועלים. 

  • קורת מעמידה ערבות לבנק בשם הלקוח/ה

  • הלוואות מיועדות יזם/מת בעל/ת עסק חדש (עד חצי שנה מתחילת פעילות עסקית) המעוניין/נת לקבל הלוואה מהקרן צריך/כה להיות בוגר/ת הכשרה/חונכות עסקית או בתהליך חונכות עסקית.                                  

bottom of page