top of page
הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

קרנות קורת ישראל -עמותה לפיתוח כלכלי הוקמה בשנת 1994 על מנת למנף פילנתרופיה ביעילות לעידוד פיתוח כלכלי וייצור מקומות תעסוקה במגזר הפרטי בישראל.

באמצעות העמדת ערבויות לבנקים אל-מול הלוואות של עסקים קטנים המתקשים לגייס אשראי בתנאים סבירים בשל מחסור בביטחונות, מאפשרת קורת לאותם עסקים לקבל אשראי, לגדול, להתפתח ולהעסיק עובדים נוספים

  • ערבות של קורת לעסקים באזורים נרחבים בישראל       

bottom of page