top of page
הלוואות לעסקים חברתיים ועמותות

הלוואה בנקאית עד 500,000 ש"ח  לגופים הקיימים מעל שנה

 • תקופת החזר: עד 5 שנים (ועד 6 חודשי גרייס)

 • בשיתוף בנק לאומי

 • שעור בטחונות מטריאליים: עד 25% מסכום ההלוואה בהתאם להחלטת הוועדה

 • ריבית: פריים +1.75%

 • עמלת מסמכים: עמלה מלאה

 • ערבויות: 60% ערבות הקרן (במקרים חריגים עד 80%)

 • ערבות אישית: אין

קריטריונים:

 • ללא מגבלה גאוגרפית 

 • העמותה/החל"צ הוקמה  לפחות שנה קודם למועד הגשת הבקשה

 • אין גרעון בתקציב או גירעון נמוך המקובל על הבנק ועל הקרן

 • מחזור הכנסות שנתי מינימאלי 500,000 ואינו עולה על  סך 20 מש"ח 

 • סך התרומות שמקבל הארגון/ הגוף אינו עולה על 50% מכלל הכנסותיו

 • קיים זרם הכנסות עצמאי ויציב לשביעות רצון הבנק והקרן

 • תקינות רישום ברשמים הרשמיים

 • אין מגבלה לקבלת אשראי עפ"י התקנון או אישור רו"ח של העמותה

bottom of page