html { font-size: 1rem; } @media screen and (max-width:1920px) { html { font-size: 0.85rem; } } @media screen and (max-width:1680px) { html { font-size: calc(0.375rem + 0.41666666666666663vw); } } @media screen and (max-width:1440px) { html { font-size: calc(-0.3750000000000002rem + 1.2500000000000002vw); } } @media screen and (max-width:1280px) { html { font-size: calc(0.5020000000000002rem + 0.1563721657544957vw); } } @media screen and (max-width:960px) { html { font-size: 1rem; } } @media screen and (max-width:720px) { html { font-size: calc(0.5015560165975104rem + 0.8298755186721991vw); } } @media screen and (max-width:479px) { html { font-size: calc(0.7498692468619247rem + 0.20920502092050208vw); } }

הלוואות חוץ בנקאיות

סאווא-[orange]הלוואה קבוצתית ליזמיות מהחברה הערבית[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
1-2 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
4,000- 10,000 ₪
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

סאווא-[orange]הלוואה אישית ליזמיות מהחברה הערבית[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
עד 3 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
עד 30,000 ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

עסקים קטנים וזעירים

[orange]בחברה הערבית ובערים מעורבות[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
עד 3 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
100,000-30,000 ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

עסקים קטנים וזעירים בבעלות

[orange]יוצאי אתיופיה[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
עד 3 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
100,000-30,000  ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

סאווא-[orange]הלוואה קבוצתית ליזמיות מהחברה הערבית[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
1-2 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
4,000- 10,000 ₪
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

סאווא-[orange]הלוואה אישית ליזמיות מהחברה הערבית[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
עד 3 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
עד 30,000 ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

עסקים קטנים וזעירים

[orange]בחברה הערבית ובערים מעורבות[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
עד 3 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
100,000-30,000 ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

עסקים קטנים וזעירים בבעלות

[orange]יוצאי אתיופיה[orange]

בטחונות
ערבות אישית \ערבות בני זוג וערבות בעלים
תקופת פירעון
עד 3 שנים
ריבית
9%
היקף ההלוואה
100,000-30,000  ש"ח
מענים משלימים
ליווי עסקי מתמשך ומנטורינג

תהליך קבלת ההלוואה

קבלת פניה
ראשונית
מלקוח/יועץ
בדיקה ראשונית-
בדיקת D&B - תקינות לקוח, הגבלה,עיקולים
קבלת מסמכים
ביקור בעסק ע”י צוות קורת+הכנת המלצה
וועדת אשראי -
מנהל התכנית וסמנכל”ית הארגון
חתימת
מסמכי הלוואה
ביצוע